Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

AnneBonny
13:11
5379 e3a4 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaovtza ovtza

October 16 2018

AnneBonny
19:56


burn in hell
AnneBonny
19:56
1825 c52b 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaBananaRama BananaRama
AnneBonny
19:55
9328 0065 500
Reposted fromLane Lane viaBananaRama BananaRama
AnneBonny
19:55
9478 ba7c 500
Reposted fromTamahl Tamahl viafadenb fadenb
AnneBonny
19:54
0599 dba0
Reposted fromTamahl Tamahl viafadenb fadenb
AnneBonny
19:53
0914 e495 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafadenb fadenb
AnneBonny
19:52
6757 8f6b
Reposted fromfungi fungi viafadenb fadenb
AnneBonny
19:51
2935 adcd 500
Reposted fromsober sober viainzynier inzynier
AnneBonny
19:50
4269 a2fa 500
-J. Żulczyk
19:50
5627 18a3 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viazabka zabka
AnneBonny
19:49
3806 f1a6 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viapatrzpodnogi patrzpodnogi
AnneBonny
19:46
4224 3757 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viainzynier inzynier
AnneBonny
19:44
4371 fcb6 500
Reposted fromsouvlaki souvlaki viainzynier inzynier

October 14 2018

AnneBonny
16:03
7456 9b1c
Reposted fromzelbekon zelbekon viaovtza ovtza
AnneBonny
15:59
AnneBonny
15:56
Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury. W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać. Bo tu sami swoi. Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze. Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki. Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar. Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości.. Kiedyś na pewno zrozumiemy...
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapatrzpodnogi patrzpodnogi
AnneBonny
15:56
1115 f968 500
AnneBonny
15:55
Reposted fromoll oll viainzynier inzynier
AnneBonny
15:55
5349 df31 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl