Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

AnneBonny
15:54
AnneBonny
15:52
3455 5fb9
Reposted fromgirlfriendinacoma girlfriendinacoma viazabka zabka
AnneBonny
15:51
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viasatyra satyra

June 23 2017

AnneBonny
20:57
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacoffeebitch coffeebitch

June 22 2017

AnneBonny
18:29
Reposted fromFlau Flau viamaruda maruda
AnneBonny
18:29
9430 7803
Reposted frombukoz bukoz viafadenb fadenb
AnneBonny
18:29
1340 f06a
monster
Reposted frompankamien pankamien viafadenb fadenb
AnneBonny
18:29
4818 2b0d
Reposted fromkaiee kaiee viafadenb fadenb
AnneBonny
18:28
4845 20fe 500
Reposted fromkaiee kaiee viacoffeebitch coffeebitch
18:28
3744 c386
Reposted fromoolong oolong viacoffeebitch coffeebitch
AnneBonny
18:28
8964 2fff 500
Reposted fromfungi fungi viacoffeebitch coffeebitch
18:27
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viacoffeebitch coffeebitch
AnneBonny
18:27
8192 cef6
Reposted fromPoranny Poranny viamaruda maruda
AnneBonny
18:26
7191 cdb7 500
Reposted fromPoranny Poranny viamaruda maruda
18:26
9718 4860 500

temporarywhales:

This sign has been up by my house for weeks and curiosity got the better of me so i texted the number and:

image
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viamaruda maruda

June 21 2017

AnneBonny
17:24
8599 7078 500
Reposted fromkaiee kaiee viaRedHeadCath RedHeadCath
AnneBonny
17:24
8600 9f79 500
Reposted fromkaiee kaiee viaRedHeadCath RedHeadCath
16:10
3773 82e8 500
Reposted fromerithe erithe viamaruda maruda
AnneBonny
16:10
0069 7d46
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamaruda maruda
16:09
1704 c907 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamaruda maruda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl