Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

AnneBonny
09:19
8743 92a9 500
Reposted fromzciach zciach viasaddam saddam
AnneBonny
09:19
Ciri była zdziwiona i rozczarowana, ale przeszło jej szybko. Uczyła się. Także tego, by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać – bo wtedy rozczarowanie bywa mniej dotkliwe.
— Andrzej Sapkowski – Wieża Jaskółki
Reposted fromnyaako nyaako viamarvelous marvelous
AnneBonny
09:19
8438 17eb 500
Reposted frompiehus piehus viasaddam saddam
AnneBonny
09:17
9344 ae8b 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viapengin pengin
AnneBonny
09:14
8164 b6b1 500
Reposted fromwyczes wyczes viapengin pengin
AnneBonny
09:14
8470 4362
Reposted fromzciach zciach viapengin pengin
AnneBonny
09:13

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromplayinglove playinglove viapengin pengin
AnneBonny
09:13
7724 326d 500
Reposted frompiehus piehus viapengin pengin
AnneBonny
09:13
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viapengin pengin
AnneBonny
09:09
8235 7066 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viainnocencja innocencja
09:06
0940 8427
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viablacksadcat blacksadcat
AnneBonny
09:04
5014 e516 500
Reposted frompiehus piehus viablacksadcat blacksadcat
AnneBonny
09:04
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viablacksadcat blacksadcat
AnneBonny
09:00
6690 464b
Reposted fromzciach zciach vianoxeo noxeo
AnneBonny
08:53
9506 5a34 500
Reposted fromLogHiMa LogHiMa viawaco6 waco6
AnneBonny
08:51
8507 71c2
Reposted fromzciach zciach viapicakus picakus
AnneBonny
08:48
8580 e9a8 500
AnneBonny
08:48
9619 f2dd 500
Reposted fromexistential existential viaciarka ciarka
AnneBonny
08:46
1014 cbff 500
Reposted fromowca owca viakrolik krolik
AnneBonny
08:44
5147 ab59
Reposted fromfungi fungi viaRudeGirl RudeGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl