Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

AnneBonny
21:38
5723 9097 500
Reposted frompiehus piehus viakomplikacja komplikacja
AnneBonny
21:34
0991 f232 500
Reposted fromluron luron vianiskowo niskowo
AnneBonny
21:34
6857 4688 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viakakus kakus
AnneBonny
21:33
Wiesz, że ja dopiero przy tobie zrozumiałam, co to znaczy tak naprawdę kochać drugiego człowieka?
— Przyjaciółki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoolstorybro23 coolstorybro23
AnneBonny
21:33
the way they leave tells you everything
— milk and honey
Reposted fromsouvenirs souvenirs viakomplikacja komplikacja
AnneBonny
21:30
4757 5305 500
Reposted frommhorrighan mhorrighan viageogeo geogeo
AnneBonny
21:23
6567 b41d
Reposted fromHypothermia Hypothermia viageogeo geogeo
AnneBonny
21:23
5351 159f 500
Reposted fromlachesism lachesism viageogeo geogeo
AnneBonny
21:22
6259 69ba 500
Reposted frommerkaba merkaba viainzynier inzynier
AnneBonny
21:20
7971 9b85 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainzynier inzynier
AnneBonny
21:20
Reposted fromAgnya Agnya viapatrzpodnogi patrzpodnogi
AnneBonny
21:20
8843 a3ee
AnneBonny
21:20
8083 0c03 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainzynier inzynier

March 14 2018

AnneBonny
19:55
3336 6d26
Reposted fromretro-girl retro-girl vianiedoopisania niedoopisania
19:52
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viaAmere Amere
AnneBonny
19:51
2863 c589
Reposted fromnonperfect nonperfect viaMargheRita86 MargheRita86
AnneBonny
19:50
Każdy z nas ma swoje piekło, które naznacza nas swym ogniem, tworząc blizny. Blizny na sercu, które nigdy nie znikną. Blizny, z którymi należy nauczyć się żyć.
— Anna Dąbrowska - "Nakarmię cię miłością"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viazwariowalam zwariowalam
AnneBonny
19:49
7479 c3f2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viashikaji shikaji
AnneBonny
17:53
AnneBonny
17:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl