Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2016

AnneBonny
21:08
4476 eefc 500
Reposted fromfungi fungi viainzynier inzynier
AnneBonny
21:08
0176 ee60 500
firefly >:
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viainzynier inzynier
AnneBonny
21:06
2117 6b65
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaMoHo MoHo
AnneBonny
21:04
AnneBonny
21:04
8866 4f54 500
Reposted fromwolley wolley viacoffeebitch coffeebitch
AnneBonny
21:02
4148 cfe0
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacoffeebitch coffeebitch
AnneBonny
21:00
2972 e469
Reposted fromtichga tichga viafadenb fadenb

December 02 2016

AnneBonny
22:36
1186 c6e6 500
i żeby praca sama się napisała.
Reposted fromrol rol viapatrzpodnogi patrzpodnogi
AnneBonny
22:36
9480 1289
better
Reposted frommysoul mysoul viapatrzpodnogi patrzpodnogi
AnneBonny
22:35
AnneBonny
22:33
9022 640b 500
Reposted fromoll oll vialadies-warriors ladies-warriors
AnneBonny
22:30
6743 f776
Reposted frommozaiczna mozaiczna viaa-antimatter a-antimatter
AnneBonny
17:52
2947 8844
Reposted fromsohryu sohryu viacoffeebitch coffeebitch
AnneBonny
17:52
Reposted frompjoter pjoter viacoffeebitch coffeebitch
AnneBonny
17:51
8130 9826 500
Reposted fromkelu kelu viaBananaRama BananaRama
AnneBonny
17:50
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viazabka zabka
AnneBonny
17:49
0988 feb7 500
Reposted fromfungi fungi viaelisah elisah
17:48
1401 96d0 500

darkwingsnark:

a-day-in-the-clouds:

catholic-grey-warden:

um ok Netflix if you say so

HAHAHA

It said it was her dreamhouse. Don’t question her fantasies. 

Reposted fromsubvertta subvertta viaelisah elisah
AnneBonny
17:48
Reposted fromlaluna laluna viajustmadd justmadd
AnneBonny
17:47
...co sądzi o dzisiejszych mężczyznach, wzruszyła tylko ramionami i powiedziała: zamiast rozłożyć nogi, rozkładam ręce.
— Brud.
Reposted fromzenibyja zenibyja viarefuge refuge
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl