Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

AnneBonny
22:05
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viawredna wredna
AnneBonny
22:02
Nic nie może przecież wiecznie trwać
Co zesłał los trzeba będzie stracić
Za miłosć też przyjdzie kiedyś nam zapłacić
AnneBonny
22:01
[Zastanawiam mnie] jak  to jest, że oni [rodzice] nie widzą, że robimy taki rozpierdol, ale jednak jakoś dajemy sobie radę. 

Z drugiej strony zastanawiam się też jak to jest, że dajemy sobie radę, skoro robimy taki rozpierdol xD.
— Malwina
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaendlesslove16 endlesslove16
21:59
AnneBonny
21:58
AnneBonny
21:57
AnneBonny
21:57
AnneBonny
21:56
2386 b6ee
Pali niebieskie LM-y no i cudze mosty.
Reposted fromzenibyja zenibyja vialadies-warriors ladies-warriors
AnneBonny
21:52
AnneBonny
21:50
3667 79f9
Pagan gods
Reposted fromUbik Ubik viainzynier inzynier
21:48
1298 5741

Working with Cat

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viapatrzpodnogi patrzpodnogi

September 23 2017

AnneBonny
00:48
7468 7729 500
Reposted frompunisher punisher viainzynier inzynier
AnneBonny
00:47
2433 b864 500
Reposted fromsosna sosna viainzynier inzynier

September 18 2017

AnneBonny
19:48
8000 04f3
Reposted fromSzczurek Szczurek viaLaColie LaColie
AnneBonny
19:43
4432 0575 500
Reposted fromcorvax corvax vialadies-warriors ladies-warriors
AnneBonny
19:43
0892 817b 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
AnneBonny
19:42
AnneBonny
19:41
5819 bb1f 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
AnneBonny
19:39
5356 0f0a 500
Reposted fromrandoom randoom viapassionative passionative
19:39
6100 af84 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl