Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

AnneBonny
20:20
Miałeś wszystko poza szacunkiem do życia.
Reposted fromorchis orchis viaataga ataga
AnneBonny
20:17
3725 0142
Reposted fromcherrymoya cherrymoya viasatisfactory satisfactory
AnneBonny
16:50
6636 38f3
Reposted fromgainaxing gainaxing viageogeo geogeo
AnneBonny
16:49
8071 50a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaovtza ovtza

July 18 2017

AnneBonny
20:44
2451 7e06 500
Reposted fromkaiee kaiee viacoffeebitch coffeebitch

July 16 2017

AnneBonny
21:12
9881 8a54 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viacoffeebitch coffeebitch
AnneBonny
21:10
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viacoffeebitch coffeebitch
AnneBonny
21:09
AnneBonny
21:07
Reposted fromiv-vi iv-vi viaovtza ovtza
AnneBonny
21:06
0154 3d6b
Reposted fromGIFer GIFer viaMoHo MoHo
21:06
3099 f480
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaMoHo MoHo
21:04
20:42
0438 8d7c 500

midnitesurprise:

greet the morning

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viajustmadd justmadd
AnneBonny
20:42

Hayao Miyazaki animated rain, which means every frame is hand drawn. 

Reposted frommyname myname viajustmadd justmadd
AnneBonny
20:40
7209 794d 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viacoffeebitch coffeebitch
AnneBonny
20:39
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viajustmadd justmadd
20:39
4050 aaf0 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viajustmadd justmadd
AnneBonny
20:35
8698 3ca0
Reposted fromGIFer GIFer viacoffeebitch coffeebitch
20:34
2638 77e3

4gifs:

Stray dog gets comfortable at an outdoor concert. [video]

Reposted frombuckybee buckybee viaMoHo MoHo

July 13 2017

AnneBonny
20:38
Reposted fromFlau Flau viaanabee anabee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl